Úvod  |  Čím začít  |  Katalog a ceníky  |  Certifikáty  |  O firmě  |  Distributoři  |  Kontakt  |  Servis  |  Mapa webu
 
Trezory - sejfy
Trezory - pancéřové pokladny
Produkty na broń
Szafy
Depozytowo - bankowe
Na zamówienie
Zamki

Jak vybrat trezor?

Rozhodnutí o zakoupení trezoru je rozhodnutím na dlouhá léta, trezor není otázkou módy a vkusu, ale uspokojení dobře promyšlené potřeby, která bude zárukou správného nákupu a spokojenosti pro nejbližších 5 a více let. Před začátkem výběru z naší nabídky je vhodné si odpovědět na několik podstatných otázek:

1.  Účel trezoru - nezbytné je vytvoření seznamu nejvíce drahocenných věcí a dokumentů. Seznam přehledně pomůže vybrat, které z věcí naleznou své místo v trezoru.

Peníze - na přechovávání hotovosti a cenin není vhodný každý trezor. Zejména větší sumy je nutné uchovávat ve stanovených bezpečnostních třídách trezoru. Zorientovat se v otázce výběru bezpečnostní třídy trezoru pomůžou pojistné podmínky. Tato informace je velmi cenná i v případě, že se trezor bude pojišťovat až výhledově. Pro obsáhlost a možné změny pojistných podmínek je vhodný dotaz na vybranou pojišťovnu nebo lépe na makléře, např. www.loydex.cz, který má přehled o aktuálním platném znění pojistných podmínek.

Dokumenty tak jako v případě uložení hotovosti je důležité ukládat dokumenty nejed podle toho jestli se dovnitř do trezoru vejdou, ale i podle jejich cennosti, ochrany proti ohni a splnění dalších předpisů, například o ochraně utajovaných skutečností.
    Dle klasifikace NATO jsou trezory certifikované ve třídách A, B a C pouze pro použití v Polsku. V České republice je možné jejich využití pouze pro utajované informace stupně VYHRAZENÉ. 

Zbraně - k přechovávání zbraní jsou určeny speciálně přizpůsobené trezory a skříně: MLB, Magnum a MS.


Šperky - k přechovávání šperků doporučujeme bezpečnostní třídu 1 - série SL a bezpečnostní třídu 2 - série SG, a nebo třídu vyšší odpovídající hodnotě uložených cenností.


Počítače - k přechovávání laptopů, serverů, a nebo jiné elektroniky slouží trezory speciální konstrukce doplnění přirozenou nebo nucenou ventilací.


2.  Umístění trezoru - nábytkové trezory, trezory na zazdění a trezory na samostatné postavení, atd.
3.  Velikost trezoru - nejvhodnější je výběr většího trezoru, který umožní i uložení věcí pořízených v nejbližší budoucnosti.
4.  Varianty zámků - základní variantou je zámek na motýlkový klíč, který je možné doplnit nebo nahradit zámkem číslicovým kombinačním mechanickým nebo elektronickým. Tyto zámky nezvyšují bezpečnost trezoru, ale zvyšují komfort obsluhy a zjednodušují bezpečné přechovávání trezorových klíčů.
5.  Zabezpečení - v závislosti na ukládané hodnotě do trezoru a je důležitá nejen třída trezoru, ale i zabezpečení objektu, např. elektronický zabezpečovací systém (EZS) s možností zasílání SMS nebo napojením na pult centrální ochrany (PCO) nebo Policii ČR.

Charakteristika tříd produktů

Zbraně a munice - v České republice přechovávání zbraní a munice upravuje od 28.12.2005 nařízení vlády č. 503/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění nařízení vlády č. 347/2003 Sb. Technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných zbraní § 2 písmeno A splňují série MLB, Magnum, MS a vyšší, písmeno C splňuji série SL, SN, SG a KP.

Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní považují a) uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek podle České technické normy1) ČSN EN 1143-1 a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN P 165110, b) zvláštní uzamčené zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN P 165110, c)

Utajované skutečnosti - v České republice jsou trezory certifikovány Národním bezpečnostní úřadem v Praze jako technické prostředky, která jsou opatřeními fyzické bezpečnosti utajovaných informací. Trezory KONSMETAL splňují podmínky uložení pro utajované informace stupně VYHRAZENÉ. Splnění vyššího stupně ochrany není zatím plánováno, případné požadavky je nutno konzultovat individuálně viz sekce kontakty.

Peníze a cenné předměty - přehled platných norem:
Třída S1 až S2 dle PN-EN 14450 - klasifikuje úschovné objekty (bezpečnostní trezorové schránky).
Třída 0 až XIII dle PN-EN 1143-1 - klasifikuje skříňové trezory mobilní a trezory určené k zazdění. Osmá třída je brána jako nejvyšší pro samostatně stojící trezory. Vyšší bezpečnostní třídu, až do třídy třináct, mají pouze trezorové místnosti. Toto omezení je dáno vysokou hmotností, kdy vyšší hmotnost trezoru omezuje možnost jeho použití dle aktuálních parametrů budovy z hlediska umístění i stěhování trezoru.
Třída D-0 až D-V, N-II až N-XI dle PN-EN 1143-2 - klasifikuje depozitní trezory a depozitní systémy pro sektor bank a velkých pokladen.
Jednotlivé trezory samostatně stojící o hmotnosti nižší než 1000 kg jsou normovány pro trvalé ukotvení.

Zámky:
Třída A až D dle EN 1300 - tato evropská norma stanovuje požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání a neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností. Klasifikuje zámky s vysokou bezpečností na základě ocenění jejich průlomové odolnosti proti destrukčnímu napadení i proti skrytému - neoprávněnému otevření. Vztahuje se na mechanické i elektronické zámky s vysokou bezpečností.

Pojistné limity úložných hodnot trezorů nejsou v České republice jednotně stanoveny. Stanoveny jsou dle pojistných rizik jednotlivých pojišťoven a to ve většině ještě úměrně ke způsobu zabezpečení prostor, ve kterých je trezor umístěn.Pro konkrétní limit pojistné úložné hodnoty kontaktujte svoji pojišťovnu nebo makléře. Pro srovnání uvádíme přehled platných úložných hodnot v Polsku:

Bezpečnostní třída (BT) Doporučený limit přechovávání peněžní hotovosti v objektech a zařízeních (měna zlotý: 1 PLN cca 7 Kč)
  objekty a zařízení bez EZS (elektronického zabezpečovacího systému) nebo chráněné EZS bezpečnostní třídy nižší než SA3 objekty a zařízení chráněné EZS bezpečnostní třídy SA3 nebo vyšší
  objekty zařízení objekty zařízení
0        
I   148 895   387 128
II   446 686   893 372
III   893 372   1 786 745
IV   1 488 954   2 977 908
V 2 382 326 2 382 326 4 466 862 4 466 862
VI 3 573 490 3 573 490 5 955 816 5 955 816
VII 4 764 653 4 764 653 8 933 724 8 933 724
VIII 5 955 816 5 955 816 11 911 632 11 911 632
IX 8 933 724   17 867 448 17 867 448
X 11 911 632   29 779 080 29 779 080
XI 17 867 448   bez limitu  
XII     bez limitu  
XIII     bez limitu  

Zdroj informací MSWiA